مقدسترین نیرو و اکسیر زندگی

همه میتونن پولدار بشن اما همه نمیتونن بخشنده باشن.

پولدار شدن مهارته اما بخشندگی فضیلت.

همه میتونن درس بخونن اما همه فهمیده نیستن.

باسواد شدن مهارته اما فهمیدگی فضیلت.

همه بلدن زندگی کنند اماهمه نمیتونن زیبا زندگی کنند.

زندگی عادته اما زیبازیستن فضیلت.

همه میتونن دوست داشتنی بشن اما همه نمیتونن دوست داشته باشن.

دوست داشتنی شدن لطفه اما عاشق بودن فضیلت.

عشــق مقدستـــرین نیرو و اکسیر زنــــــدگـیـست.

آنان که با عشق زنــدگــی نکرده اند مـردگانی بیش نیستند...!

/ 3 نظر / 32 بازدید
وحید53

هر چی دست ماست امانته و مالک حقیقی خودشه

خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]

انسان

[گل]باعشق زندگی کردن =نهایت احترام به هر چیز[هورا]