سرمایه

اگر انسان سرمایه اش را در مغزش بگذارد،

نه در کیف پولش؛

هیچکس نمی تواند آن را از او برباید.

/ 2 نظر / 4 بازدید
او روزی خواهد آمد

سلام... چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد، خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم

بهشت و جهنم

کوچه ای را بود نامش معرفت مردمانش بامرام از هر جهت سیل آمد کوچه را ویرانه کرد مردمش را با جهان بیگانه کرد هرچه در آن کوچه بود از معرفت شست و با خود برد سیل بی صفت از تمام کوچه تنها یک نفر خانه اش ماند و خودش جست از خطر... راه و رسم نیک هرجا بود و هست از نهاد مردم آن کوچه است چونکه در اندیشه ام اینگونه ای حتم دارم بچه آن کوچه ای