تکریم مردم

مردی نزد علی (ع) آمد و عرض کرد: "من حاجتی دارم." امام فرمود: "حاجتت را روی زمین بنویس؛ زیرا  من گرفتاری تو را آشکارا در چهره تو می بینم." مرد روی زمین نوشت: "من فقیری نیازمندم."
امام به قنبر فرمود: "با دو جامه ارزشمند او را بپوشان." مرد فقیر با چند بیت شعر از امیرالمومنین (ع) تشکر کرد. حضرت فرمود: "یکصد دینار نیز به او بدهید!" بعضی گفتند: "یا امیرالمومنین او را ثروتمند کردی!" علی
(ع) فرمود: "من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: مردم را در جایگاه خود قرار دهید و به شخصیت آنان احترام بگذارید." آنگاه فرمود: "من از بعضی مردم در شگفتم آنان بردگان را با پول می خرند، ولی آزادگان را با نیکی های خود نمی خرند."

/ 0 نظر / 5 بازدید