خدایا...

خدایا...

مهارت مراقبت از آنچه به

ما داده ای را در قلبمان قرار ده،

زیرا ما در از دست دادن داشته هایمان

استاد شده ایم. . .

                                                                        دکتر شریعتی

/ 2 نظر / 4 بازدید
او روزی خواهد آمد

از ميان اشک ها خنديده مي آيد کسي خواب بيداري ما را ديده مي آيد کسي با ترنم با ترانه با سروش سبز آب از گلوي بيشه خشکيده مي آيد کسي مثل عطر تازه تک جنگل باران زده در سلام بادها پيچيده مي آيد کسي کهکشاني از پرستو در پناهش پرفشان آسمان در آسمان کوچيده مي آيد کسي خواب ديدم , خواب ديده در خيالي ديده اند از شب ما روز را پرسيده مي آيد کسي