پرنده و پیرمرد

گویند : درعصر سلیمان نبى، پرنده اى براى نوشیدن آب بسمت برکه اى پرواز کرد، اما چند کودک را بر سر برکه دید،

پس آنقدر انتظار کشید تا کودکان از آن برکه متفرق شدند.

همینکه قصد فرود بسوى برکه را کرد، این بار مردى را با محاسن بلند و آراسته دید که براى نوشیدن آب به آن برکه مراجعه نمود ؛

پرنده با خود اندیشید که این مردى باوقار و نیکوست و از سوى او آزارى بمن متصور نیست؛ پس نزدیک شد ولی آن مرد سنگى بسویش پرتاب کرد و چشم پرنده معیوب و نابیناشد ! پرنده شکایت نزد سلیمان برد؛ پیامبر آن مرد را احضار کرد سپس او را محاکمه و به قصاص محکوم نمود و دستور به کور کردن چشم داد .

آن پرنده به حکم صادره اعتراض کرد و گفت :

"چشم این مرد هیچ آزارى به من نرسانده ، بلکه ریش او بود که مرا فریب داد! و گمان بردم که ازسوى او ایمنم پس به عدالت نزدیکتر است اگر محاسنش را بتراشید تا دیگران مثل من (( فریب ریش )) او را نخورند"

« علامه دهخدا »

/ 1 نظر / 18 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست]ظاهر فریبنده