فرهنگ

هر جا که انسان را دوست بدارند،

فرهنگ را هم دوست دارند...

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهترین

کسی که خودش را دوست دارد،هرگز تنها نیست! اگر تنها ترین تنها ها شوم باز خدا هست؛ او جانشین همه نداشتن هاست. نفرین ها وآفرین ها بی ثمر است [گل][گل][گل]