خدایا....

خدایا حواست هست؟!

صدای هق هق گریه هایم...

از همان گلویی می آید که تو...

از رگش به من نزدیکتری!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
تنها

هَـ ـرگــِ ز بَـ ـرآی کَسـ ـی نـ آراحَتـ ـی نَکٌـ ن کــ ه عَـ ذابِتـ میـבه. . .(!) فَقَـط یــ ه لَبـפֿـَنـב بِـ زَטּ. . . وَبِگـ ـو: ممنـ ـوטּ وآســه ایـטּ "شـ ـآنسـﮯ" کـ ه بِهِـ م دآدی. . . تـ آبِتـونَمـ یـ ه کَسـ ـی بِهتَـ ـراَز تـ ـو رو پیـ ـدآ کٌنَـ م. . .(!)