نجات زندگی

روزی مرد میانسالی که کنار استخر ایستاده بود، زندگی خود رابه خطر انداخت تا جوانی راکه درآب افتاده بود
و دست و پا میزد، نجات دهد.

جوان هنگامی که حالش جاآمد، نفس عمیقی کشید و گفت: دستتون درد نکنه که زندگیمو نجات دادید.

مرد نگاهی به چشم های او انداخت و گفت: قابلی نداره جوون! فقط توی زندگی ثابت کن که زندگیت ارزش نجات یافتن داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید