نفرت و خشم

توصیه کرد دراین مدت تامیتوانی به همسرت مهربانی کن

تاپس از مردن او کسی به تو شک نکند

فرد معجون را گرفت

و به توصیه های داروساز عمل کرد

هفته ها گذشت

مهربانی او کار خود را کرد و اخلاق همسر را تغییر داد

 

تا آنجا که او نزد داروساز رفت و گفت

من او را به قدر مادرم دوست دارم

و دیگر دلم نمیخواهد او بمیرد

دارویی بده تا سم را از بدن او خارج کند

داروساز لبخندی زد و گفت

آنجه به تو دادم سم نبود

سم در ذهن خود تو بود

و حالا

با مهر و محبت آن سم از ذهنت بیرون رفته است

 

مهربانی

موثرترین معجونیست که

به صورت تضمینی

نفرت و خشم را نابود میکند...

/ 10 نظر / 13 بازدید
یــــــاســـــــــ

مهربانی موثرترین معجونیست که به صورت تضمینی نفرت و خشم را نابود میکند...[گل] ممنون بسیار زیبا [گل]

انسان

[دست][دست]

تیردادحسینی

کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق...

سیاوش

.................................................................... چی بگم[نگران]

پویا

نمـــــیـدانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …![گل]

وحید53

همه چی به هم ربط داره و اون مورد به همه چیز

مهر ماندگار

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

شوکران

گفتند که اوعاشق گیسوی بلنداست موهای من ازعصر همان روز بلنداست