بخشش

یک وقت جلوى شما یک سبد سیب مى آورند.

شما اول براى کناریتان برمى دارید، دوباره بعدى را به نفر بعدى میدهید، دقت کنید تا زمانیکه براى دیگران بر مى دارید سبد مقابل شما میماند ولى حالا تصور کنید همون اول براى خود بردارید، میزبان سبد را به طرف نفر بعد مى برد

نعمتهاى خدا اینطور است، 

با بخشش، همواره سبد را مقابل خودت نگه دار.

/ 2 نظر / 16 بازدید
وحید53

باید خالی بشه تا دوباره پر بشه

انسان

[دست][دست][دست][هورا][هورا]