شش چیز در شش جا

2- عزت و شرف را در ''عبادت'' قرار دادم، ولی مردم آن را در'' پست و مقام '' میجویند!

 

3- بی‌نیازی را در ''قناعت'' قرار دادم، ولی مردم آن را در ''زیادی مال و ثروت'' جستجو می‌کنند!

 

4- رسیدن به بزرگی و مقام را در ''فروتنی'' قرار دادم، ولی مردم آن را در'' تکبّر و خودبرتر بینی'' می جویند!

 

5- کسب علم را در ''گرسنگی و تلاش'' قرار دادم، ولی مردم با ''شکم سیر'' دنبال آن می‌گردند!

 

6- اجابت دعا را در "" لقمه حلال "" قرار دادم، ولی مردم آن را در ''طلسم و جادو'' جست و جو میکنند! 

مستدرک الوسائل ،

ج 12 ، ص 173 ، باب 101

/ 4 نظر / 15 بازدید
شوکران

دوچیز راهمیشه فراموش کن خوبی که به کسی می کنی وبدی که کسی بتومی کند....

سپیده

عارفی را گفتند: دنیا را چگونه می بینی؟ گفت: آنچنان که بدون رضایت من برگی از درخت نمی افتد!! گفتند : مگر تو خدایی؟ گفت : نه! راضی ام به رضای خدا....